Đăng ký Đăng nhập
Đổi thẻ cào
Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 16 % 20.5 % 21 % 20 % 20 % 20 % 20 % 18.5 % 18.5 %
Đối Tác/Web Con 11 % 15.5 % 16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 19.4 % 19.4 % 19.4 % 19.4 % 18.9 % 15.4 % 16.4 % 15.4 % 24 %
Đối Tác/Web Con 18.4 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 17.9 % 14.9 % 15.4 % 14.4 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 11.8 % 19 %
Đối Tác/Web Con 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 10.8 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.6 % 15.6 % 15.6 % 18.5 %
Đối Tác/Web Con 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15.1 % 15.1 % 15.1 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 10.6 % 10.6 % 11.1 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 11.1 % 10.6 % 10.6 %
Đối Tác/Web Con 10.1 % 10.1 % 10.6 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.6 % 10.1 % 10.1 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 23.5 %
Đối Tác/Web Con 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Thành viên 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 16.3 % 16.3 %
Đối Tác/Web Con 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 15.8 % 15.8 %

Lịch sử đổi thẻ

C.B
Trạng thái
Serial
Mã thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá gửi
Mệnh giá thực
Chiết khấu
Khách nhận
Thời gian
Hiện tại chưa có dữ liệu
Callback
Nhắn với hỗ trợ
Nhắn Ngay